قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

قیم به كسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.   شرایط قیم اگر برای طفل...