دسته: مقالات حقوق خصوصی

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری رئوس‌ كلی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ شهر تهران‌ در دهه‌ 1370 چه‌ بود؟   كم‌ توجهی‌ به‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ عموماً ناشی‌ از چه‌ ذهنیاتی‌ است‌؟   مهمترین‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ اجتماعی‌ و...

دعاوی شهرداری

دعاوی شهرداری

دعاوی شهرداری تهران رئوس‌ كلی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ شهر تهران‌ در دهه‌ 1370 چه‌ بود؟   كم‌ توجهی‌ به‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ عموماً ناشی‌ از چه‌ ذهنیاتی‌ است‌؟   مهمترین‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ اجتماعی‌...

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری

    قانون زمین شهری . آیین نا مه اجرائی  زمین شهری . واگذاری۱۲۸ هکتار اراضی به دانشگاه قم . ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ . کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری .  ...

پیش بینی کاهش قیمت مسکن

پیش بینی کاهش قیمت مسکن

پیش بینی کاهش قیمت مسکن دلایل بنیادین شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن چه زمانی می توانیم بگوییم که بازار مسکن در حالت رونق و  یا رکود قرار دارد ؟ این بازار...

پیش بینی افزایش قیمت مسکن

پیش بینی افزایش قیمت مسکن

پیش بینی افزایش قیمت مسکن دلایل بنیادین شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن چه زمانی می توانیم بگوییم که بازار مسکن در حالت رونق و  یا رکود قرار دارد ؟ این بازار...

پیش بینی کاهش قیمت زمین

پیش بینی کاهش قیمت زمین

پیش بینی کاهش قیمت زمین دلایل بنیادین شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن چه زمانی می توانیم بگوییم که بازار مسکن در حالت رونق و  یا رکود قرار دارد ؟ این بازار...

پیش بینی افزایش قیمت زمین

پیش بینی افزایش قیمت زمین

پیش بینی افزایش قیمت زمین دلایل بنیادین شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن چه زمانی می توانیم بگوییم که بازار مسکن در حالت رونق و  یا رکود قرار دارد ؟ این بازار...

برآورد سرمایه گذاری و سود

برآورد سرمایه گذاری و سود

برآورد سرمایه گذاری و سود اقتصاد ایران به این دلیل از نگاه صاحب نظران اقتصادی معیوب است که در کشور، مسکن کالایی با ارزش سرمایه ای به حساب می آید. سرمایه گذاری در این...

برآورد قیمت زمین

برآورد قیمت زمین

برآورد قیمت زمین ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته های مورد نیاز...