دسته: مقالات حقوق خصوصی

وکالت شما را در دعاوی مربوط به امورحقوق خصوصی بر عهده می گیریم

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار

تهاتر د‌‌‌ر لغت به معنای تباد‌‌‌ل كالا، مساوات و برابر شد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد‌‌‌ به سبب بد‌‌‌هكار بود‌‌‌ن طرفین معامله به همد‌‌‌یگر است. قانون مد‌‌‌نی،...

وضعیت و آثار معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی...

وضعیت و آثار معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی...

موارد منجر به بطلان عقود

موارد منجر به بطلان عقود

با نگاهی به قانون مدنی عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند. بطلان...