دسته: منتخب اراء دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

بسته حقوقی برای آشنایی با مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری؛ تجدید رسیدگی در بالاترین محکمه اداریگروه حقوقی:فرزانه‌سادات نورمفیدی- در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده...

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۸۷ یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶ رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف...

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۷۷ دوشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۹ رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی...

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۶۸۸ پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰ رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب...