دسته: مقالات امور حسبی

وکالت شما را در دعاوی امور حسبی بر عهده می گیریم

احراز وراثت

احراز وراثت احراز وراثت صابر ناظمی1 یکی از اسباب چهارگانه تملک، تملکات ناشی از وراثت است؛2 اموال به جا مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل می‌شود، خواه وارث و...