اسامی رشته های فنی دارای امتحان عملی

قابل توجه آن دسته از متقاضیان محترمی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق مدارک و مشاغل فنی را دارند:

در جدول زیرمیتوانید نام رشته هایی که جهت اخذ ویزا نیاز به گذراندن امتحان عملی دارند را مشاهده نمایید.

HairdresserBricklayer
Fitter – WelderCabinetmaker
JoinerCarpenter
Metal FabricatorCarpenter and Joiner
Metal MachinistChef
Pastry cookCook
Pressure WelderFitter
Sheet metal trades workerFitter and Turner
WelderTool maker

مطالب مرتبط