ویزای سرمایه گذاری استرالیا

استرالیا ◄ ویزای سرمایه گذاری استرالیا

1. صاحبان مشاغل

این ویزا برای  افراد با تجربه در کسب و کار تجاری می باشد. و کسانی می توانند با این ویزا به استرالیا مهاجرت کنند که موافقت حمایت دولت منطقه ای و یا ایالتی استرالیا را اخذ کرده باشند.

شرایط :

  • سن کمتر از 55 سال
  • داشتن موافقت دولت های منطقه ای استرالیا
  • داشتن دارایی خالص معادل پانصد هزاردلاراسترالیا
  • داشتن کسب و کاری که در 2 سال مالی از 4 سال مالی قبل از اعلام درخواست ویزا با گردش پولی سالانه این کسب معادل سیصد هزار دلاراسترالیا .
  • ارائه گردش مالی 4 سال منتهی به زمان درخواست ویزا ، منرط بر این که گردش مالی 2 سال پایانی  به 4 سال مذکور معادل 300 هزار دلار استرالیا باشد.

2. مدیران ارشد

این ویزا برای مدیران ارشدی که موافقت حمایت دولت منطقه ای و یا ایالتی استرالیا را اخذ کرده باشند مناسب می باشد .

شرایط :

  • سن کمتر از 55 سال
  • داشتن موافقت دولت های منطقه ای استرالیا
  • داشتن دارایی معادل پانصد هزاردلاراسترالیا
  • داشتن کسب و کاری که در 2 سال مالی از 4 سال مالی قبل از اعلام درخواست ویزا
  • ارائه گردش مالی 4 سال منتهی به زمان درخواست ویزا ، منرط بر این که گردش مالی 2 سال پایانی  به 4 سال مذکور معادل 300 هزار دلار استرالیا باشد.

3.سرمایه گذاران

یکی از راه های مهاجرت به استرالیا سرمایه گذاری در این کشور است که البته به نسبت ویزای سرمایه گذاری بسیاری از کشورها شرایط دشوارتری دارد.

شرایط :

سن کمتر از 55 سال

داشتن دارایی معادل یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار دلار استرالیایی

توانایی انتقال و سرمایه گذاری 750.000 دلار استرالیا به استرالیا

داشتن موافقت دولتهای منطقه ای استرالیا

داشتن حداقل سه سال سابقه مدیریتی در شغلی که متقاضی و یا همسر آن صاحب حداقل 10% سرمایه آن شغل

توانایی زبان انگلیسی در حد IELTS 5

مطالب مرتبط