ویزای بازنشسته سرمایه گذار

استرالیا ◄ ویزای بازنشسته سرمایه گذار

ویزای بازنشستگی استرالیا به بازنشستگان اجازه می دهد تا قسمتی از سال های بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.

شرایط ویزای بازنشسته سرمایه گذار:

حداقل 55 سال سن

حمایت توسط یک ایالت یا منطقه در استرالیا

در حال حاضر هیچ وابسته ای جز همسر نداشته باشید.

اموال شخصی قانونی و قابل دسترس حداقل به ارزش500 هزار دلار استرالیا

مطالب مرتبط