مجازات جعل امضاء چيست؟

مجازات جعل امضاء چيست؟
يك حقوقدان گفت: نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود.
محمد رسولي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره مجازات جعل امضا گفت: نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود.

اين حقوقدان ادامه داد: به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا 15 سال محكوم خواهند شد.

وي گفت: همچنين چنانكه امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يكی از كارمندان و مسئولين دولتی از حيث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يك تا ده سال خواهد داشت.

رسولي خاطرنشان كرد: به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر كس در اسناد و نوشته‌های غير رسمی جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا تا دوازده ميليون ريال جزای‌ نقدی محكوم خواهد شد.

منبع: http://www.yjc.ir/fa/news/4330486/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط